Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 1 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6

 
 

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Acupunctuur Centrum Qi Clinic verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zorgverzekering
 • Zorgverzekeringsnummer

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Acupunctuur Centrum Qi Clinic verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw begeleiding en behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
 
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.
 
Waarom we gegevens nodig hebben
Acupunctuur Centrum Qi Clinic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Te voldoen aan de dossierplicht, daar op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) een zorgverlener verplicht is een medisch dossier bij te houden.
 • U te kunnen bellen of emailen als dit nodig is om onze zorg naar u toe, de benodigde begeleiding en behandeling uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.

Hoe lang we gegevens bewaren
Acupunctuur Centrum Qi Clinic zal uw persoonsgegevens bewaren volgens de regels in de WGBO: De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling ( bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft.) Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Als zij eerder overlijden, dan geldt de bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 20 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.

Delen met anderen
Acupunctuur Centrum Qi Clinic deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming. Tenzij er een wettelijke verplichting is, maar dan wordt u daar eerst over geïnformeerd. Wel wordt er casuïstiek uit de praktijk met collega therapeuten of in intervisiegroepen besproken. Dit gebeurt volledig anoniem en onherkenbaar. Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim, een geheimhoudingsplicht. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Acupunctuur Centrum Qi Clinic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Websitebezoek en email
Acupunctuur Centrum Qi Clinic maakt geen gebruik van cookies. Indien u gebruikt maakt van het contactformulier op de site, laten we u weten dat deze niet versleuteld is en alleen bedoeld is om tot een afspraak te komen en niet om over uw medische zaken te communiceren. Mocht u toch informatie willen en uw medische achtergrond bespreken, doet u dat dan mondeling 1 op 1.
 
Intakeformulier
Voor uw eerste bezoek aan Acupunctuur Centrum Qi Clinic wordt een intakeformulier toegestuurd per e-mail. Deze print u zelf uit en vult u in en u neemt het formulier zelf mee en overhandigt het persoonlijk aan de therapeut. Het formulier wordt daarna in uw medisch dossier toegevoegd. We voeren alleen papieren dossiers en bewaren deze in een afgesloten kast in een afgesloten ruimte. Op het intakeformulier kunt u zelf aangeven of u wilt dat we met uw huisarts communiceren. Of u toestemming geeft voor het aanleggen van een medisch papieren dossier. U ontvangt een papieren factuur na afloop van het consult.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Acupunctuur Centrum Qi Clinic zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
Beveiliging
Acupunctuur Centrum Qi Clinic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .
 
Contactgegevens
U kunt ons bereiken via de gegevens vermeld op de contactpagina van onze website: www.qiclinic.nl

 

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 • De waarde van de informatie voor uw eigen situatie bepaald u zelf en u blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
 • De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap of controle heeft en er daardoor niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites correct, compleet en actueel is.
 • Acupunctuur Centrum Qi Clinic is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:
  • Het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;
  • Het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

 

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij Acupunctuur Centrum Qi Clinic, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

 
Top

© MMXXIII Acupunctuur Centrum Qi Clinic                             Laatste update: 25-05-2023